Huishoudelijk reglement

Revisie datum : 1 juli 2016

Artikel 1: Dit reglement is vastgelegd tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet voorzien of waarvan de regeling door de statuten worden geëist.
Artikel 2: Elk lid wordt binnen 4 weken na inschrijving in de gelegenheid gesteld om de statuten in te zien en kan het huishoudelijk reglement nalezen op de site.
Artikel 3: Men dient zich schriftelijk aan te melden als lid van de vereniging door middel van de daarvoor bestemde inschrijfformulieren.
Artikel 4: Contributie is verschuldigd vanaf de derde (voor senioren) c.q. de vijfde (voor jeugdleden) training waaraan men deelneemt.
Artikel 5: Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief) geschieden bij de ledenadministratie, rekeninghoudend met een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 5a: De exacte data waarvoor uitschrijving moet zijn gedaan, zijn 1 november en 1 juni van het lopende seizoen i.v.m. afdrachten naar de bond.
Artikel 5b: Bij afmelding na de vastgestelde data (zie art. 5a) is het lid verplicht een half jaar contributie aan de club te voldoen.
Artikel 6: De contributie dient bij vooruitbetaling, middels een automatisch incasso te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan schorsing plaatsvinden.
Artikel 7: Elk lid dat competitie speelt, dient zelf de reiskosten te betalen. Dit dient door elk team zelf te worden georganiseerd.
Artikel 8: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, is het lid in ieder geval de door de vereniging af te dragen contributie aan de NBB en Rayon verschuldigd.
Artikel 9: Wanneer een lid door ziekte of anderszins door ter beoordeling van het bestuur grondige reden, voor langere tijd, doch minstens zes weken aaneengesloten verhinderd is om aan de trainingen deel te nemen, kan het bestuur vrijstelling verlenen tot betaling van contributie over de betreffende periode.
Artikel 10: Het bestuur bepaalt of aan onze vereniging door de NBB opgelegde boetes, welke te wijten zijn aan persoonlijke onachtzaamheden en/of wangedrag van een lid of leden, eventueel op de betreffende leden worden verhaald.
Artikel 11: Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd/training dient elk lid zich ordelijk te gedragen. Bij wangedrag is schorsing mogelijk. Vernieling, veroorzaakt door de leden, warvoor de vereniging aansprakelijk gesteld wordt gesteld, worden aan de betreffende leden doorberekend.
Artikel 12: Elk lid dient zich bij verhindering voor training of wedstrijd tijdig af te melden bij trainer of coach.
Artikel 13: Speciaal voor afmelding betreffende wedstrijden, dient men zich te realiseren dat elk lid een onderdeel van het gehele team is. Men moet zich dus zoveel mogelijk beschikbaar stellen, zodat de wedstrijden doorgang kunnen vinden.
Daarenboven dient een speler tenminste 15 minuten (zoveel eerder als door de trainer/coach wordt bepaald) voor aanvang van de wedstrijd in de speelzaal aanwezig te zijn.
Artikel 14: Van elk lid wordt verwacht dat men de normen van algehele hygiëne in acht neemt.
Artikel 15: Kandidaat bestuursleden dienen tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
Artikel 16: Wanneer iemand zijn lidmaatschap opzegt binnen een termijn van 1 jaar, 2 jaren of 3 jaren nadat de betreffende persoon op kosten van de vereniging een cursus heeft gevolgd, moet een gedeelte van de kosten van deze cursus aan de vereniging worden betaald en wel respectievelijk 75%, 50% en 25 %.
Artikel 17: Ieder lid, tenzij jonger dan 14 jaar, is verplicht als tafeljury (volgens het geldende tafeljury reglement) en spelleider te functioneren en middels interne of externe cursus de kennis te verwerven om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren. Slechts het bestuur heeft de mogelijkheid leden vrij te stellen van deze verplichting.
Art. 17a: Bij het niet komen opdagen als spelleider of tafeljury (zonder gegronde reden), heeft het bestuur de bevoegdheid een passende maatregel op te leggen aan het betreffende lid.
Art. 17b: Beperken van de toegang tot één of meerdere trainingen en/of wedstrijden wordt verstaan onder een passende maatregel zoals vermeld in art. 17a.
Art. 17c: Ieder competitiespelend lid (vanaf U16) dient de verenigingscursus “Spelleiden” te volgen en af te ronden. Daarnaast dient ieder competitiespelend lid (vanaf U20) de scheidsrechterscursus licentie E te volgen en af te ronden.
Artikel 18: Teams waarvan de wedstrijden door scheidsrechters moeten worden geleid, zijn verplicht minimaal 2 scheidsrechters te leveren van het niveau dat door de NBB wordt geëist. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan het bestuur uiteindelijk genoodzaakt zijn het team niet in te schrijven voor de competitie.
Artikel 19: Er kan aan de leden een jaarlijkse vergoeding worden gevraagd voor het gebruik van wedstrijdtenues die eigendom zijn van de vereniging. De hoogte van de vergoeding zal, per aanschaf van de tenues, de vermoedelijke duur van het dragen en ter goedkeuring worden voorgesteld aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 20: In alle gevallen waarin staturen en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.