Aanmelden nieuw lid

Geacht nieuw lid,

Het doet ons genoegen om je als nieuw lid te begroeten. We hopen dat je bij onze vereniging veel sportieve, maar ook plezierige uren zult beleven. Om te kunnen trainen heb je de volgende spullen nodig:

  • Korte broek;
  • T-shirt;
  • ZAAL schoenen, dit betekent dat het schoenen zijn die niet buiten gedragen worden.

Heb je wensen of klachten binnen onze vereniging, neem dan contact op met Laura van Gemert van het bestuur (te bereiken via ledenadministratie@jumpinggiants.nl).

Lever onderstaande strook geheel ingevuld en ondertekend, samen met een recente pasfoto in bij de trainer of de ledenadministratie. (Of mail je foto digitaal aan de ledenadministratie)

Jumping Giants voldoet ook aan de AVG-wet. Op deze pagina kunt u de beschrijving van onze privacy policy vinden.

Contributie

De contributie is afhankelijk van je leeftijd.

Spelers in teams, die wedstrijdtenues verstrekt krijgen van de vereniging, wordt € 16,00 per verenigingsjaar in rekening gebracht, als bijdrage aan de reservering voor aanschaf van nieuwe tenues. Dit bedrag is niet inbegrepen in de contributie, maar zal gelijktijdig met de eerste contributie worden afgeschreven. Toeslag teams en spelers, die twee keer per week trainen € 30,00 per seizoen welke ook gelijktijdig met de eerste contributie worden afgeschreven. Spelers, welke in de loop van het seizoen lid worden, krijgen na hun aanmelding, een aan de betreffende periode aangepaste nota. De contributie dient per halfjaar vooruitbetaald te worden. Je dient de vereniging te machtigen het contributiebedrag automatisch te incasseren. Uiteraard kun je te allen tijde de machtiging herroepen.

Medische verklaring

De medische verklaring, vermeld in de aanmeldingsstrook, strekt niet tot vervanging van eventuele officiële medische keuringen. Zij is slechts van toepassing in die gevallen, waarvoor geen officiële keuring verplicht is.

Waarschuwing

Het dragen van sieraden is tijdens de trainingen en wedstrijden verboden, evenals het hebben van lange nagels. Dit uit veiligheidsoverwegingen voor jezelf en andere spelers.
Verder wordt het aangeraden portemonnees en andere waardevolle spullen thuis te laten, omdat de kleedruimtes NIET BEWAAKT worden.

Verzekering

Alle leden vallen onder de Collectieve Ongevallen Verzekering van de Nederlandse Basketbal Bond, tijdens en op weg naar en van alle verenigingsactiviteiten. De vereniging heeft zelf geen WA verzekering.

Loyaliteit

Lidmaatschap van onze vereniging brengt ook nog andere verplichtingen met zich mee. Zo moet je net als alle andere leden neven-activiteiten vervullen. Deze variëren van achter de tafel zitten bij wedstrijden, het fluiten van wedstrijden en/of het begeleiden van een team. Dit is puur om ieder lid van de vereniging lekker te kunnen laten ballen en wedstrijden te laten spelen. Indien je een nevenactiviteit uitvoert dien je natuurlijk tijdig aanwezig te zijn en je actief op te stellen.

Huishoudelijk regelement

Op onze website (www.jumpinggiants.nl) is het huishoudelijk reglement van de vereniging opgenomen. Bij ieder lid wordt verwacht de inhoud van het huishoudelijk reglement bekend te zijn.

Opzeggingen

Het lidmaatschap loopt per verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per brief/e-mail) te geschieden bij de ledenadministratie en betreffende trainer / coach vóór 1 november of vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.

Schuldvrij verklaring

Indien je eerder lid bent geweest van een andere basketbalvereniging dien je een schuldvrij verklaring in te leveren. Deze kun je aanvragen bij het bestuur van de vorige club. Zonder deze verklaring kun je geen lid worden.

Incasso contributie

Wij vragen al onze leden om een incassomachtiging aan ons te verstrekken voor het innen van de contributie. Incasso’s zullen twee maal per jaar plaatsvinden, de data worden vermeld in het verenigingsboekje.
Incasso’s worden uitgevoerd vanaf IBAN-rekening NL40 RABO 0135 5386 96, het incassant ID van onze vereniging is NL08ZZZ401765550000.
Tijdens de 1e incasso zal 50% van de contributie, en indien van toepassing de toeslag voor een tweede training en de bijdrage voor het wedstrijdtenue, geïnd worden.
Tijdens de 2e incasso zal de resterende 50% contributie geïnd worden.
Mocht u ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de automatische incasso, brengen wij per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening.

Bewaartermijn

Gedurende het lidmaatschap en daarna minimaal zeven jaar in de boekhouding. Na dit bewaartermijn zullen we deze informatie vernietigen.

Hierbij wensen wij jou veel basketbalplezier toe!

Het bestuur
Jumping Giants